• Yerel ve merkezi idare tarafından tesis edilen idari ve cezai işlemlerin iptali,
  • İdare tarafından tesis edilen veya işlenen hukuka aykırı fiil ve işlemlerden doğacak zararların tazmini için idari başvuruların yapılması,
  • İdareye karşı iptal ve tam yargı davalarının ikame edilmesi ve takibi,
  • Özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişiler ile kamu hukuku tüzel kişileri arasında doğan hukuki uyuşmazlıkların çözümüne yönelik dava ve sair hukuki süreçlerin yürütülmesi.
YUKARI